Informatii Generale

 

ACTE NECESARE

I. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Orice vânzare imobiliară se încheie printr-un act notarial, forma autentica fiind obligatorie pentru validitatea contractului de vânzare. Pentru a asigura deplină eficiență contractului de vânzare, notarul efectuează o serie de verificări în interesul părților. Conform informațiilor colectate, se redactează contractul de vânzare în consecință.

ÎNAINTE DE VÂNZARE: CARE SUNT VERIFICĂRILE CE SE IMPUN ȘI CARE SUNT ETAPELE PREMERGĂTOARE?

Notarul public este obligat să verifice situația juridică a acestuia, sarcinile bunului și, după caz, regimul matrimonial al părților. Pentru înstrăinarea unui imobil, proprietarul trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor fiscale de plată datorate autorității administrației publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează.

O alta procedura prealabila este obținerea extrasului pentru autentificare din cartea funciara a imobilului ce urmează a se înstrăina, de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Acest document cuprinde descrierea proprietății, date privind titularul dreptului de proprietate, modul de dobândire al proprietății și sarcinile care grevează bunul, cand este cazul. Potrivit noilor reguli, proprietarul unu imobil va fi obligat să pună la dispoziția potențialului cumpărător, anterior perfec t ă ri i contr a c tului , o copie a certificatului energetic, astfel încât acesta să ia cunoștință despre performanta energetică a clădirii. În acest document sunt cuprinse date privind consumul de energie. Performanța energetică presupune incadrarea intr-un din cele șapte clase, de la clasa A, consumul cel mai scăzut de energie, până la clasa G, respectiv cel mai ridicat consum.

REPREZENTAREA
In situația in care una dintre părțile actului nu poate fi prezentă la semnarea contractului de vânzare, aceasta poate fi reprezentată de un mandatar care va prezenta notarului procura autentificată, în original, in cuprinsul careia se pot arata clauzele contractului, inclusiv prețul. Procurile folosite la autentificarea contractului de vânzare vor fi verificate în RNNEPR, în ziua autentificării actului notarial, cu privire la existenta, autentificare și nerevocare.

DREPTUL DE PREEMPȚIUNE
În unele cazuri limitate, legea permite unei persoane determinate să achiziționeze proprietatea cu prioritate. Notarul trebuie sa verifice daca exista sau nu un drept de preempțiune la cumpărarea bunului imobil, iar beneficiarul dreptului trebuie notificat pentru a i se da posibilitatea de a-și exprima intenția de a cumpăra cu prioritate bunul respectiv. Dreptul de preempțiune se poate exercita, intr-un termen anume de la primirea notificarii. Vânzarea încheiată cu nerespectarea dreptului de preempțiune este nula.

PREȚUL vânzării se fixează in bani, trebuie sa fie determinat sau determinabil, sincer și serios. Prețul sincer este cel real, stabilit de parți, prin urmare nu este fictiv și trebuie sa fie efectiv cerut și plătit.

INTRAREA ÎN POSESIA PROPRIETĂȚII
În cuprinsul contractului de vânzare trebuie să se specifice data intrării efective a cumpărătorului în posesia bunului. Principala obligație a vânzătorului este predarea bunului către cumpărător odată cu predarea actelor de proprietate și remiterea cheilor.

PLATA TAXELOR
Notarul public care autentifică contractul de vânzare-cumparare al unui bun imobil are obligația de a calcula si incasa impozitul datorat de către vânzător Statului, tariful de publicitate imobiliara datorat ANCPI precum si onorariul notarial.

FORMALITĂȚILE ULTERIOARE SEMNĂRII CONTRACTULUI
Notarul public care a autentificat actul, va înscrie acest act in cartea funciara a imobilului In termen de cel mult 30 de zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul va realizeaza, înscrierea sa ca titular de rol fiscal pentru imobil achiziționat la DITL competent.

II. PROCEDURA SUCCESORALĂ

 • actele de identitate ale moștenitorilor;
 • certificatul de deces al defunctului (original sau duplicat);
 • certificatul de căsătorie al soţului supravieţuitor ( sau certificatul de deces / certificatul de moştenitor / sentinţa judecătorească de divorţ, după caz);
 • certificat de naştere şi căsătorie al descendenţilor (copii, nepoţi) sau al altor rude care au dreptul la succesiune.
 • 2 martori care l-au cunoscut pe defunct;
 • dacă există, testamentul.

Alte acte care dovedesc averea defunctului (după caz), pentru stabilirea masei succesorale:

 • acte proprietate bunuri imobile: contract vânzare-cumpărare/construire, proces verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţa de achitare integrală;
 • certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară;
 • acte proprietate automobil (talon, carte de identitate);
 • certificat fiscal automobil, eliberat de Administratia Financiară;
 • certificat acţionar, carnete C.E.C. , conturi, depozite bancare (extras de cont sau contract de depozit – acestea se vor obține prin intermediul biroului notarial care va transmite băncii o adresă de trimitere), act concesiune pentru locul de veci, adeverinţa cu valoarea locului de veci, eliberată de Administraţia Cimitirelor sau de Parohie;

III. DIVORŢUL

A. CU COPII MINORI

 • actele de identitate ale celor doi soţi1;
 • certificatele de naştere;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de naştere al copilului minor rezultat din căsătorie.

La depunerea cererii de divorţ, soţii pot fi reprezentaţi la notariat prin mandatar împuternicit cu procură autentică notarială. Însă, nu vor putea fi reprezentaţi şi la eliberarea certificatului de divorţ, după trecerea termenului de 30 de zile, fiind necesar să se prezinte personal la biroul notarial.

B. FARĂ COPII MINORI

 • actele de identitate ale celor doi soţi1;
 • certificatele de naştere;
 • certificatul de căsătorie.

IV. CONVENŢII MATRIMONIALE

– ACTE NECESARE –

 1. Actele de identitate ale părţilor;
 2. Certificatul de căsătorie – pentru convențiile matrimoniale încheiate în timpul căsătoriei;
 3. Convenţia matrimonială anterioară – dacă există;
 4. În cazul în care în convenția matrimonială sunt incluse bunuri imobile, sunt necesare:
  • actele de proprietate,
  • încheierea de intabulare emisă de Biroul de Carte Funciară competent,
  • documentația cadastrală,
  • certificatul de atestare fiscală, emis de Administrația Financiară competentă,
  • extrasul de carte funciară pentru informare In urma verficarii celor de mai sus, pot fi solicitate documente suplimentare.